TERIBEAR HÝBE MLADOU BOLESLAVÍ

Teribear děkuje všem 2.726 účastníkům za naběhané a nachozené kilometry, které generální partner ŠKODA AUTO přetavil do za poslední 3 ročníky rekordního výtěžku 500.000 kč!

  !!! VÝSLEDKY 2017 NALEZNETE ZDE !!!

PROPOZICE AKCE

DATUM:

Středa, 20. 9. 2017

Místo: Lesopark Štěpánka, start a cíl na louce nedaleko Městského bazénu
Start: 20. 9. 2017, 10:00
Ukončení akce: 20. 9. 2017, 19:00
Registrace: na místě v době konání akce
Délka okruhu: 1200 m
Trať: Zpevněná cesta
Značení: trasa okruhu bude značena
Měření: prostřednictvím čipové technologie, NUTNÁ sportovní šněrovací obuv (vhodná k umístění čipu na tkaničku)
Video, jak umísitit čip na tkaničku.
Kategorie: muži, ženy, děti do 12 let (ročník narození 2005 a mladší)
Poplatek: cena za registraci čipu je 60 Kč/osoba. Příjmy z registrace jsou uskutečňovány jménem Nadace Terezy Maxové dětem v rámci veřejné sbírky číslo: S-MHMP/1501799/2012. Poplatek pouze za registraci čipu, startovné není požadováno.
Úschovna věcí: v prostoru startu a cíle bude možné uschovat věci v omezeném rozsahu, pořadatel neručí za odložené věci mimo prostory úschovny
Zdravotní služba: zdravotní služba bude zajištěna
Různé: pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu a propozicích, účastníci startují na vlastní nebezpečí
 

 Pořádají:                 

 

  

 Partneři:

 

Za každý kilometr 20 Kč pro děti z Dětského domova Vrchlabí, nebo Dětského centra při Klaudiánově nemocnici.

 

REGISTRACE

Registrace je možná pouze v době konání akce a po vyplnění registračního formuláře.

Cena za registraci čipu je 60 Kč. Příjmy z registrace jsou uskutečňovány jménem Nadace Terezy Maxové dětem v rámci veřejné sbírky číslo: S-MHMP/1501799/2012.

Účastník je přihlášen až po zaplacení platby za čip v hotovosti v místě konání akce – u registrační přepážky.

Registrací dává každý účastník souhlas s použitím své e-mailové adresy uvedené v online registračním formuláři pro účely organizace akce.

Čip je nepřenosný; účastní-li se více osob najednou, je nutné zajistit čip pro každého jednotlivého účastníka.

Účastníci ve věku do 15 let musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání časoměrného čipu.

Pořadatel má právo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.

Pořadatelem akce „Teribear hýbe Mladou Boleslaví aneb Prima den s medvědem“ je Nadace Terezy Maxové dětem se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, IČO: 28514318 a produkčně akci zajišťuje společnost CZECH-IN s.r.o., 5.května 65, 140 21 Praha 4, IČO: 48582387, DIČ: CZ48582387.

Registrační formulář ke stažení ZDE

Souhlas zákonného zástupce dětí do 15 let ke stažení ZDE

OBECNÉ INFORMACE

Pořadatelem akce „TERIBEAR HÝBE MLADOU BOLESLAVÍ ANEB PRIMA DEN S MEDVĚDEM“ je Nadace Terezy Maxové dětem se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, IČ: 285 14 319 a produkčně akci zajišťuje společnost CZECH-IN s.r.o., se sídlem 5. května 1640/65, 140  21  Praha 4, IČO: 48582387, DIČ CZ48582387.

Akce se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci.

Pořadatel má právo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.

Čip je striktně nepřenosný; účastní-li se více osob najednou, je nutné zajistit čip pro každého jednotlivého účastníka. Organizátoři si vyhrazují právo účastníka akce vyloučit v případě, že účastník nepoužívá vlastní čip.

Účastníci jsou povinni respektovat pravidla akce a pokyny organizátorů. Každý účastník startuje výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko.

Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život účastníka během celého běhu, jakož to ani během případného tréninku na trati a nebo doprovodného programu. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí na akci nebo jejím sledováním. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé účastníkům, ani za škody jimi způsobené.

Akce se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (vedra, zima, bouřky, apod.) je pořadatel oprávněn odsunout začátek akce nebo zrušit akci dle aktuální situace. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli akci zastavit nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech účastníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok medvěda apod.). Poplatek za čip se účastníkům v takovém případě nevrací.

Účastník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu. Účastníci nesmí využít žádné dopravní prostředky (např. kolo, koloběžku, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.). Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách, bez předchozího oznámení.

V každé vypsané kategorii (muži, ženy, děti do 12 let) získají první tři účastníci s nejvíce nachozenými/naběhanými km zajímavé ceny.

Dosažený čas a rychlost nebudou při vyhodnocování brány v potaz; jedinou výhodou k vyhodnocení je počet absolvovaných kol, ať už uběhnutých nebo ujitých, tedy počet absolvovaných kilometrů.

V prostoru startu/cíle bude možné uschovat věci v šatně s obsluhou (omezená kapacita), popřípadě využít kabiny pro převlečení.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo použít osobní údaje ve výsledkové listině akce a zároveň použít kontaktní údaje poskytnuté ve formuláři registrace pro zasílání informací související s organizací akce.

Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během akce mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Nadace Terezy Maxové dětem jakožto pořadatel akce. Správce shromažďuje osobní údaje o účastnících za účelem konání akce Teribear hýbe Mladou Boleslaví v rozsahu nezbytném pro její řádnou organizaci a průběh.

Správce zpracovává osobní údaje o účastnících v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, pohlaví a rok narození. Účastník poskytuje tyto osobní údaje dobrovolně, pokud má zájem se akce účastnit. Jejich poskytnutí je nezbytné pro registraci účastníka, pokud neposkytne kterýkoli z těchto osobních údajů, není možné registraci provést.

Správce zpracovává tyto osobní údaje manuálně v papírové podobě (při registraci na místě), jakož i automatizovanými prostředky v podobě elektronické. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození a naběhané kilometry může nadále užít ve výsledkové listině akce jak na místě konání akce, tak je zveřejnit zejména na svých internetových stránkách www.teribear.cz, či jiným vhodným způsobem souvisejícím s propagací akce. Údaje uvedené v tomto odstavci je možné dohledat na internetových stránkách www.teribear.cz po zadání jeho jména i po skončení akce, účastník však může kdykoli správce požádat o odstranění svých údajů.

Správce dále může zpracovávát emailovou adresu účastníka za účelem zasílání informací souvisejících s organizací akce, případně v souvislosti s dalšími akcemi konanými správcem po skončení akce, marketingová či jiná sdělení týkající se charitativní činnosti správce, pokud k tomu účastník dal svůj souhlas při registraci.

Správce používá pro zpracování uvedených osobních údajů následující zpracovatele: výše uvedenou společnost CZECH-IN s.r.o., společnost Visalajka s.r.o., IČ: 25834525 se sídlem Františkova 903/1, Praha 9, PSČ 198 00 a společnost KAKTUS Software, spol. s r.o., IČ: 256 04 198, se sídlem Praha 9, Semilská 181/2, PSČ 190 00. Všichni tito zpracovatelé zajišťují technickou a organizační podporu nezbytnou pro řádné konání akce.

Účastník může správce kdykoli požádat o výpis informací, které o něm správce uchovává a správce je povinen mu tuto informaci kdykoli poskytnout. Obsahem této informace je vždy sdělení o účelu zpracování, osobních údajích (případně jejich kategoriích), povaze automatizovaného zpracování (pokud je prováděno) a příjemcích (či kategoriích příjemců). Správce může za toto poskytnutí informací požadovat přiměřenou úhradu nákladů. Tuto povinnost může za správce plnit i zpracovatel.

Pokud se účastník domnívá, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo ochranou jeho soukromého nebo osobního života, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů. Pokud je žádost účastníka shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Správce je též povinen o žádosti účastníka o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů informovat příjemce. To neplatí v případě, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Pokud účastníkovi vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, může uplatnit svůj nárok v souladu s občanským zákoníkem.

Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během akce, s jejichž pořízením účastník svolil, mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se průběhu akce nebo v případě, pokud by účastník rád uplatnil svá výše uvedená práva, prosím kontaktujte pořadatele CZECH-IN s.r.o emailem na teribear@c-in.eu, nebo telefonicky +420 261 074 301.

TERIBEAR HÝBE MLADOU BOLESLAVÍ