Přidejte se

REGISTRACE

!!!Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ JE REGISTRACE UZAVŘENA!!!
Již zaregistrovaní účastníci si mohou čipy vyzvednout na přepážce VÝDEJ ČIPŮ. Děkujeme za pochopení.

Cena za registraci je 200 kč pro dospělou osobu a 100 kč pro dítě do 12 let (ročník narození 2005 a pozdější). Prodej je uskutečňován jménem Nadace Terezy Maxové dětem v rámci veřejné sbírky číslo: S-MHMP/1501799/2012.

Každý účastník je povinen zadat platný email, na který mu bude zasláno potvrzení o platbě platební kartou nebo a následně potvrzení registrace. Registrací dává každý účastník souhlas s použitím své emailové adresy uvedené v online registračním formuláři pro účely organizace akce.

Platba může být považována za uhrazenou po přijetí potvrzovacího emailu; čip je následně k vyzvednutí na registraci akce u přepážky PŘEDREGISTROVANÍ ONLINE.

Čip je striktně nepřenosný; účastní-li se více osob najednou (týmy, rodiny), je nutné zajistit čip pro každého jednotlivého účastníka. Organizátoři si vyhrazují právo účastníka akce vyloučit v případě, že účastník nepoužívá vlastní čip.

REGISTRACE TÝMŮ A RODIN

Poměřte své síly v rámci skupinových soutěží rodin a týmů. Všichni členové týmu či rodiny jsou, kromě týmových kategorií, automaticky účastníky příslušných individuálních kategorií (tj. muži, ženy či děti do 12 let). Níže se dozvíte, jak postupovat při skupinové registraci.

Jak se registrovat

Registrační formulář Vás provede celým procesem registrace v rámci jednotlivých kategorií:

  1. v prvním kroku klikněte na příslušnou kategorii, ve které se chcete registrovat (tým nebo rodina)
  2. vyplňte minimálně jednoho účastníka (kontaktní osobu)
    1. dále je možno pokračovat přidáním dalších účastníků v rámci skupiny (nutno vyplnit veškeré povinné údaje všech účastníků – jméno, příjmení, pohlaví, rok narození, země a email) a uhradit registrační poplatek za všechny najednou
    2. anebo dokončit registraci a umožnit dalším účastníkům, aby se k Vaší skupině přidali sami (více níže – Bezpečnostní kód)
  3. zvolte název Vaší skupiny
  4. vyberte příběh, který chcete podpořit svým pohybem a kterému chcete věnovat Váš příspěvek a kilometry
  5. vyberte způsob úhrady registračního poplatku
  6. dokončete registraci

Jak se přidat ke stávajícímu týmu / rodině

Pokud chcete umožnit dalším osobám, aby se připojili k Vaší skupinové registraci, je toto také možné.

Kontaktní osoba týmu/rodiny (první registrovaný člen) vygeneruje bezpečnostní kód, který poskytne dalším osobám – ty jej aplikují v průběhu vlastní registrace a tím se připojí k již existující skupině.

Jak vygenerovat Bezpečnostní kód skupiny

Kontaktní osoba na této stránce vyplní svojí e-mailovou adresu a název týmu, které použila při vytváření skupinové registrace. Následně, na tento email pak obdrží šestimístný unikátní kód.

Jak použít bezpečnostní kód při vlastní registraci

Nový člen týmu/rodiny se pak může registrovat jako jednotlivec a uvést v příslušné kolonce bezpečnostní kód týmu/rodiny.

Stejný postup lze aplikovat i na skupinovou registraci – tedy v rámci jedné registrace přidat ke stávající skupině vice účastníků najednou. Zaškrtněte políčko „Chci se přidat k již existujícímu týmu“ a poté vložte bezpečnostní kód.

Registrace se slevou či zdarma

V případě, že máte nárok na registraci se slevou či zdarma, organizátor Vám zašle speciální slevový kód emailem. Jednotliví členové týmu pak v posledním kroku registrace (krok 4) zadají slevový kód, který je opravňuje k čerpání slevy.

Úpravy ve stávající registraci

Odebírat členy skupiny není prostřednictvím online formulářů možné. V individuálních mimořádných případech je možné o vymazání ze skupiny požádat organizátora na emailu: teribear@c-in.eu.

Obecné informace ke skupinové registraci

Účastníci ve věku do 15 let musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání čipu. Formulář si můžete stáhnout zde.

Pořadatel má právo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.

Pořadatelem akce „Teribear hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem“ je Nadace Terezy Maxové dětem se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, IČ: 285 14 319 a produkčně akci zajišťuje společnost CZECH-IN s.r.o., se sídlem 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4, IČO: 48582387, DIČ CZ48582387.

OBECNÉ INFORMACE

Akce se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci.

Čip je nepřenosný; každý účastník akce potřebuje vlastní čip, předávání např. mezi členy rodiny není přípustné.

Účastníci jsou povinni respektovat pravidla akce a pokyny organizátorů. Každý účastník startuje výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko.
Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život účastníka během celého běhu, jakož to ani během případného tréninku na trati a nebo doprovodného programu. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí na akci nebo jejím sledováním. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé účastníkům, ani za škody jimi způsobené.

Akce se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (vedra, zima, bouřky, apod.) je pořadatel oprávněn odsunout začátek akce nebo zrušit akci dle aktuální situace. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli akci zastavit nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech účastníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok medvěda apod.). Poplatek za čip se účastníkům v takovém případě nevrací.

Účastník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu. Účastníci musí absolvovat okruh vlasními silami, nesmí využít žádné dopravní prostředky (např. kolo, koloběžku, odrážedlo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.). Výjimku tvoří osoby na invalidním vozíku s elektrickým pohonem, děti v kočárcích nebo domácí mazlíčci; kilometry nasbírané těmito účastníky se budu započítávat do celkového počtu naběhaných kilometrů, budou dohledatelné v leaderboardu, ale nebudou součástí oficiální výsledkové listiny.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách, bez předchozího oznámení.

V individuálních kategoriích (muži, ženy a děti do 12 let) získají účastníci na prvních třech místech zajímavé ceny od partnerů akce. V kategoriích rodina/tý bude oceněn vítězný tým a rodina.

Dosažený čas a rychlost nebudou při vyhodnocování brány v potaz; jedinou výhodou k vyhodnocení je počet absolvovaných kol, ať už uběhnutých nebo ujitých, tedy počet absolvovaných kilometrů.

V prostoru startu/cíle bude možné uschovat věci v šatně s obsluhou (omezená kapacita), popřípadě využít kabiny pro převlečení.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo použít osobní údaje ve výsledkové listině akce a zároveň použít kontaktní údaje poskytnuté ve formuláři registrace pro zasílání informací související s organizací akce.
Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během akce mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Nadace Terezy Maxové dětem jakožto pořadatel akce. Správce shromažďuje osobní údaje o účastnících za účelem konání akce Teribear hýbe Prahou v rozsahu nezbytném pro její řádnou organizaci a průběh.

Správce zpracovává osobní údaje o účastnících v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, údaje o zemi a městě, ze kterého účastník pochází, název týmu, preferenci příběhu, který účastník svým během podpoří, pohlaví a rok narození. Účastník poskytuje tyto osobní údaje dobrovolně, pokud má zájem se akce účastnit. Jejich poskytnutí je nezbytné pro registraci účastníka, pokud neposkytne kterýkoli z těchto osobních údajů, není možné registraci provést.

Správce zpracovává tyto osobní údaje manuálně v papírové podobě (při registraci na místě), jakož i automatizovanými prostředky v podobě elektronické. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, město/země, podporovaný příběh, název týmu a naběhané kilometry může nadále užít ve výsledkové listině akce jak na místě konání akce, tak je zveřejnit zejména na svých internetových stránkách www.teribear.cz, či jiným vhodným způsobem souvisejícím s propagací akce. Údaje uvedené v tomto odstavci je možné dohledat na internetových stránkách www.teribear.cz po zadání jeho jména i po skončení akce, účastník však může kdykoli správce požádat o odstranění svých údajů.

Správce dále může zpracovávát emailovou adresu účastníka za účelem zasílání informací souvisejících s organizací akce, případně v souvislosti s dalšími akcemi konanými správcem po skončení akce, marketingová či jiná sdělení týkající se charitativní činnosti správce, pokud k tomu účastník dal svůj souhlas při registraci.

Správce používá pro zpracování uvedených osobních údajů následující zpracovatele: výše uvedenou společnost CZECH-IN s.r.o., společnost KAKTUS Software, spol. s r.o., IČ: 256 04 198, se sídlem Praha 9, Semilská 181/2, PSČ 190 00 a společnost Visalajka s.r.o., IČ: 25834525 se sídlem Františkova 903/1, Praha 9, PSČ 198 00. Všichni tito zpracovatelé zajišťují technickou a organizační podporu nezbytnou pro řádné konání akce.

Účastník může správce kdykoli požádat o výpis informací, které o něm správce uchovává a správce je povinen mu tuto informaci kdykoli poskytnout. Obsahem této informace je vždy sdělení o účelu zpracování, osobních údajích (případně jejich kategoriích), povaze automatizovaného zpracování (pokud je prováděno) a příjemcích (či kategoriích příjemců). Správce může za toto poskytnutí informací požadovat přiměřenou úhradu nákladů. Tuto povinnost může za správce plnit i zpracovatel.

Pokud se účastník domnívá, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo ochranou jeho soukromého nebo osobního života, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů. Pokud je žádost účastníka shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Správce je též povinen o žádosti účastníka o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů informovat příjemce. To neplatí v případě, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Pokud účastníkovi vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, může uplatnit svůj nárok v souladu s občanským zákoníkem.

Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během akce, s jejichž pořízením účastník svolil, mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se průběhu akce nebo v případě, pokud by účastník rád uplatnil svá výše uvedená práva, prosím kontaktujte pořadatele CZECH-IN s.r.o. emailem na teribear@c-in.eu.

"Bird & Bird & běžíme s Vámi"

Nadace Terezy Maxové dětem tímto ze srdce děkuje advokátní kanceláři Bird & Bird za kompletní právní servis pro projekt TERIBEAR i supervizi „Podmínek registrace“ a „Zpracování osobních údajů“.